0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 110 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một buổi sáng tai nạn không nghĩ tới biến thành Địa Phủ chờ đầu thai thành viên, càng không có nghĩ tới đến phiên đầu thai còn muốn năm 9999! ! ! Thương Thiên a! Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi vào tiểu thế giới cho hết thời gian, tranh thủ sớm ngày đầu thai! 1. Ly phi —— An Lăng Dung 2. Huệ phi —— Thẩm Mi Trang 3. Phú Sát quý nhân —— Phú Sát. Nghi Hân 4. Kỳ quý nhân —— Qua Nhĩ Giai. Văn Uyên 5. Dư đáp ứng —— Dư Oanh Nhi 6. Thuần Nguyên hoàng hậu —— Ô Lạp Na Lạp. Nhu Tắc 7. Sau đó —— Ô Lạp Na Lạp. Nghi Tu 8. Thái hậu —— Ô Nhã. Thành tường 9. Ninh tần —— Diệp Lan Y 10. Hạ thường tại —— Hạ Đông Xuân 11. Quả Quận Vương Trắc Phúc Tấn —— Hoán Bích 12. Hoa phi —— Niên Thế Lan 13. Đoan phi —— Tề Nguyệt Tân 14 Quả Quận Vương Trắc Phúc Tấn —— Mạnh Tĩnh Nhàn 15. Kính tần —— Phùng Nhược Chiêu 16. Tề phi —— Lý Tĩnh Ngôn 17. Tương tần —— Tào Cầm Mặc 18. Hân thường tại —— Lữ Doanh Phong 19. Thuần quý nhân —— Phương Thuần Ý 20. Anh quý nhân —— Giang Thải Bình 21. Chi đáp ứng —— Kiều Tụng Chi 22. Lệ tần —— Phí Vân Yên …