0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 10 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hứa An xuyên việt tam quốc, trở thành Hứa Thiệu từ đệ.

Thu hoạch được Nguyệt Đán bình “Côn Bằng” đánh giá.

Lúc đó Tào Tháo vào Uyển Thành, nghe nói “Côn Bằng” đại danh đến nhà bái phỏng.

Hứa An: “Ta có một kế, có thể trợ Tào công ngồi vững vàng Uyển Thành.”

Tào Tháo: “Kế hoạch thế nào?”

Hứa An: “Chỉ cần cường nạp Trâu thị, bức Trương Tú phản loạn, đến lúc đó đao phủ thủ giết ra, đem hắn chặt thành thịt vụn.”

Tào Tháo: “Không thể không thể, ta không gần nữ sắc.”

Trình Dục: “Thịt vụn? Tốt độc đáo phương pháp ăn.”

. . .

Về sau thời kỳ, Hứa An nhiều lần hiến độc kế, địch nhân hoảng, đồng đội càng hoảng.

Tào Tháo: “Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đừng giáo người thiên hạ phụ ta.”

Hứa An: “Ta có một kế.”

Tào Tháo: “Cũng không thể quá có lỗi người thiên hạ.”