0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 109 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tào Ngang xuyên việt thành con trai của Tào Tháo, đúng lúc gặp Uyển Thành một trận chiến rơi vào tuyệt cảnh.

Tào Ngang thức tỉnh Bá Vương lực lượng, giết Trương Tú, bắt Giả Hủ, giết ra một cái đế vương con đường.

Tào Tháo cười to: Con ta có Bá Vương chi dũng, thiên hạ ai dám không phục?

Chỉ có con ta số đào hoa quá tốt, khiến người ta đau đầu.

Lưu Bị khóc lớn: Tào Ngang cướp ta Triệu Vân, đoạt ta Hoàng Trung, liền Ngọa Long Phượng Sồ cũng không buông tha, trời xanh không hữu a!

Lưu Hiệp tay nâng ngọc tỷ, quỳ xuống đất nói: Trẫm vô đức vô năng, xin mời Ngụy vương đăng cơ kế vị.

Điêu Thuyền một mặt sùng bái: “Xin mời phu quân tá giáp!”